Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6531 f85b 500
Reposted fromkreatura kreatura
4665 5f1b 500
4484 2258 500
6471 1ddb
Reposted fromSowa1993 Sowa1993
„Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać, jest sam strach”
Reposted bybjureczko bjureczko
Reposted fromfiguerola figuerola
0496 1184
Reposted fromneza neza
3501 eaa0 500

Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko,
jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.

— M. Halber
9677 192b
Reposted fromYuei Yuei

"Zakopcie mnie twarzą do ziemi, żeby świat mógł pocałować mnie w dupę."

— William Gibson, "Rozpoznanie wzorca"
Reposted byalaina alaina
7411 7d35
Reposted fromlove-autumn love-autumn
7658 b2e9
Reposted fromlove-winter love-winter
0834 320e
Reposted fromiamstrong iamstrong
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted bymamzawieszkehellsinki
1295 0ccb 500
Reposted frommonseuldesir monseuldesir
1204 7742 500
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan
9289 8e47
Reposted fromhipotermiia hipotermiia
8714 fb88
Reposted fromsabrielhasablog sabrielhasablog
To tyl­ko pew­ne­go rodza­ju przyk­rość nie być kocha­nym, praw­dzi­wym nie­szczęściem jest nie kochać.
— Albert Camus
Reposted fromncmsp ncmsp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl